Bốc đầu xe lỗi vạ lây thằng bạn

Bốc đầu xe lỗi vạ lây thằng bạn.

Bình luận

wonderful comments!